Sầu riêng cần bón những loại phân gì thì tốt nhất

Quy trình bón phân cho cây sầu riêng tốt nhất và hiện quả. Vấn đề hướng dẫn bón phân cho sầu riêng luôn là một đề tài sốt dẻo trong thời gian gần đây. Việc bón phân cho sầu riêng cần người coi ngó có kinh nghiệm sầu riêng tương đối nhiều.

Việc chăm sóc sầu riêng là một trong những vấn đề tối quan yếu để mang về một mùa vụ tốt.

Bài viết sau sẽ giúp mọi người năm qua quýt về cách bón phân cho cây sầu riêng.

Công thức bón phân cho nền đất đỏ bazan:
0,5kg lân + 0,2kg npk + 5kg phần chuồng.
Có thể thay thế phân chuồng bằng 0,5kg phân nở dạng viên nén du nhập.

Công thức bón phân cho nền đất pha cát:
1kg lân + 0,3 kg npk + 10kg phân chuồng.
Có thể thay thế phân chuống bằng 1kg phân nở dạng viên nén du nhập.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: